Spory sądowe i arbitraż

Spory sądowe lub arbitraż są prawną formą nieuchronnego starcia racji dwóch stron w sytuacji, gdy zawiodły inne metody rozwiązania sporu. Pomagamy Klientom wykazać ich racje w postępowaniu sądowym lub arbitrażowym (polubownym).

Spory sądowe i arbitraż

Spory sądowe i arbitraż

Zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym spory sądowe bywają kosztowne, nieprzyjemne i stresujące – stąd warto wdrażać politykę ugodowego załatwiania sporów. Z różnych względów nie zawsze jest to jednak możliwe.

Oferujemy nie tylko reprezentację przed sądami, w tym także arbitrażowymi, ale także rzetelną analizę, obejmującą ocenę szans na wygranie sporu oraz ekonomicznej opłacalności jego prowadzenia. Doradzamy na każdym etapie sporu rozwiązania uzasadnione zarówno od strony ekonomicznej, jak i formalno-prawnej, w tym poprzez uzyskanie zabezpieczenia roszczeń, tak aby w jak najpełniejszy sposób chronić interesy Klienta.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w reprezentacji Klientów w sporach sądowych lub arbitrażowych z zakresu wielu dziedzin prawa i różnorodnej problematyki.

Oferujemy obsługę prawną zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym lub arbitrażowym, w szczególności:

 • kompleksową ocenę sprawy i dobór najbardziej efektywnych środków w zależności od potrzeb Klienta;
 • pomoc w identyfikacji dowodów istotnych dla sprawy;
 • negocjacje w celu polubownego zakończenia sporu;
 • prowadzenie korespondencji przedsądowej;
 • udział w mediacji;
 • przygotowywanie pozwów, wniosków o zabezpieczenie, zawezwań do próby ugodowej;
 • reprezentację w postępowaniu polubownym;
 • reprezentację przed sądem arbitrażowym (polubownym);
 • reprezentację w postępowaniu przygotowawczym;
 • reprezentację przed wszystkimi sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym w sprawach gospodarczych, cywilnych (w tym o ochronę dóbr osobistych, w sprawach nieruchomościowych, odszkodowawczych, z zakresu prawa własności intelektualnej), pracowniczych, karnych;
 • reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowo – administracyjnych;
 • reprezentację w postępowaniach egzekucyjnych;
 • reprezentację w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych;
 • reprezentację w postępowaniach toczących się przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • reprezentację w postępowaniach toczących się przed Sądem Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych;
 • prowadzenie sporów związanych z prawami do domen internetowych.