Informacje bieżące

Sankcje za naruszenie przepisów dotyczących dematerializacji akcji

Należy pamiętać, że obowiązek dematerializacji akcji nie stanowi tylko kolejnej formalności, którą powinny wykonać osoby reprezentujące spółkę. Został on bowiem obwarowany sankcjami grożącymi za niedopełnienie obowiązków związanych z dematerializacją akcji.

I tak – dopuszczenie przez osoby uprawnione samodzielnie lub łącznie z innymi osobami do prowadzenia spraw i reprezentowania spółki akcyjnej albo spółki komandytowo-akcyjnej do tego, że spółka nie dokonuje wezwań akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji lub nie dokonuje takich wezwań zgodnie z przepisami, będzie zagrożone grzywną do 20.000 złotych. Na odpowiedzialność taką narażają się wszystkie osoby reprezentujące spółki akcyjne lub spółki komandytowo-akcyjne.

Warto wskazać, że jest to odpowiedzialność za „dopuszczenie” do takiej sytuacji – a zatem będzie obejmować także osoby, które przez niedbałość czy nieprawidłowy nadzór spowodowały zaniechanie wezwań.

Taka sama kara została przewidziana w przypadku niezawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy albo umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.

Znacznie poważniejsze sankcje dotyczą dopuszczenia  do wydania dokumentów między innymi na akcje lub warranty subskrypcyjne. Zgodnie bowiem z nowymi przepisami k.s.h.:

Kto, będąc członkiem zarządu albo likwidatorem prostej spółki akcyjnej, dopuszcza do wydania przez spółkę dokumentów na akcje, warranty subskrypcyjne lub na inne tytuły uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku spółki – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 6 miesięcy.

Kto, będąc uprawnionym samodzielnie lub łącznie z innymi osobami na podstawie ustawy lub statutu do prowadzenia spraw i reprezentowania spółki akcyjnej albo spółki komandytowo-akcyjnej, dopuszcza do wydania przez spółkę dokumentów na akcje, warranty subskrypcyjne, świadectwa użytkowe, świadectwa założycielskie, lub na inne tytuły uczestnictwa w dochodach lub w podziale majątku spółki – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 6 miesięcy.

Opisana wyżej odpowiedzialność ma charakter karny, a opisane czyny stanowią przestępstwa – ze wszelkimi tego konsekwencjami.  Osoba, która dopuści się takiego czynu naraża się więc na to, że może zostać skazana za popełnienie przestępstwa.

Warto więc zadbać o dopełnienie obowiązków wynikających z nowych przepisów w celu uniknięcia bardzo poważnych konsekwencji.