Informacje bieżące

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Z dniem 13 października 2019 roku zostanie uruchomiony jawny Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Wprowadzenie Rejestru ma na celu uzyskanie przejrzystości struktur kapitałowych oraz zapobiegania procederowi prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Beneficjent rzeczywisty zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu to osoba lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad danym podmiotem (spółką).

Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane:

  • spółki jawne;
  • spółki komandytowe;
  • spółki komandytowo-akcyjne;
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • proste spółki akcyjne;
  • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych.

Zgłoszenia do Rejestru dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki wymienionej. Zgłoszenia dokonuje się nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Zgłoszenie jest opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz zawiera oświadczenie (pod rygorem odpowiedzialności karnej) osoby dokonującej zgłoszenia do Rejestru o prawdziwości informacji zgłaszanych do Rejestru.

Spółki już istniejące dokonują zgłoszenia w terminie 6 miesięcy od uruchomienia Rejestru, czyli do 13 kwietnia 2020 roku, natomiast w przypadku spółek nowo powstałych informacje o beneficjentach rzeczywistych są zgłaszane do Rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do KRS.