Dobra osobiste, renoma, nieuczciwa konkurencja

slide_2

Rozwój gospodarczy pociąga za sobą wzrost znaczenia wartości niematerialnych – dotyczy to nie tylko wartości takich jak prawa autorskie czy prawa własności przemysłowej, ale też pojęć o wiele bardziej ulotnych.

Dla wielu przedsiębiorców dobre imię i pozytywna opinia klientów na temat świadczonych usług lub sprzedawanych produktów, to główne aktywa w prowadzonej działalności. Tymczasem są to wartości, które mogą zostać zniszczone łatwiej niż jakiekolwiek inne – zwłaszcza, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii. Umieszczona w Internecie nieprawdziwa opinia krytyczna na temat usługodawcy (np. lekarza) może zniechęcić do skorzystania z jego usług wielu potencjalnych klientów, wyrządzając mu ogromne szkody.

Kancelaria specjalizuje się we wszelkiego rodzaju zagadnieniach związanych z ochroną dobrego imienia, renomy oraz zapobiegania przejawom nieuczciwej konkurencji.

Dobra osobiste to jedno z klasycznych dóbr podlegających ochronie prawa cywilnego, jednak koncepcje ich ochrony podlegają nieustannym zmianom. Z jednej strony orzecznictwo sądowe zapewnia szeroką ochronę coraz to nowym typom praw, z drugiej – rozwijająca się technika tworzy coraz to nowe zagrożenia. Przykładowo – upowszechnienie urządzeń takich jak kamery cyfrowe oraz łatwość dystrybucji zdjęć, filmów czy nagrań dźwięku, stwarza coraz więcej okazji do naruszenia prawa do prywatności. Z dobrami osobistymi ściśle wiąże się kwestia ochrony danych osobowych – wprowadzonej do naszego porządku prawnego relatywnie niedawno i rodzącej liczne problemy w praktyce. Z jednej strony mimo dość rygorystycznych przepisów, naruszenia w tym zakresie są częste; z drugiej – ten sam rygoryzm powoduje, że łatwo tu o naruszenia nieumyślne.

W zakresie dóbr osobistych Partnerzy kancelarii mają doświadczenie w pracy zarówno z Klientami biznesowymi, jak i indywidualnymi, obejmujące naruszenia dóbr osobistych z wykorzystaniem mediów tradycyjnych oraz elektronicznych, a także naruszenia dóbr osobistych dokonywane w inny sposób – chociażby w zakresie coraz częściej występującego problemu naruszeń (lub oskarżeń o naruszenia) dóbr osobistych w miejscu pracy.

W praktyce naszej działalności wyróżniamy też problem ochrony renomy przedsiębiorców. Renoma ma ogromną wartość, ale jest też wrażliwa na działania osób trzecich – począwszy od rozpowszechniania nieprawdziwych opinii przez osoby wykorzystujące pozorną anonimowość Internetu, a kończąc na podrabianiu produktów.

W ramach ochrony dobrego imienia i renomy przedsiębiorców oferujemy kompleksowe usługi, opierające się na rozmaitych dziedzinach prawa – zarówno z zakresu dóbr osobistych, jak i prawa nieuczciwej konkurencji oraz prawa autorskiego, własności przemysłowej czy prawa karnego.

Problemy nieuczciwej konkurencji – to kwestie częściowo wiążące się z zagadnieniami ochrony dóbr osobistych i renomy, jednak w dużej części wykraczające poza ten zakres. Szpiegostwo przemysłowe, nierzetelne „podkupywanie” pracowników lub klientów to codzienność funkcjonowania wielu przedsiębiorców. Nasza kancelaria oferuje rozwiązania pozwalające ochronić się przed takimi czynami lub – jeśli jest już za późno – minimalizować ich negatywne skutki.

We wszelkich opisanych wyżej dziedzinach oferujemy kompleksowe wsparcie, obejmujące zarówno doradztwo, przygotowywanie projektów umów i innych dokumentów, udział w negocjacjach, a także prowadzenie postępowań sądowych – tak cywilnych, jak i karnych (zmierzających do ustalenia tożsamości sprawców naruszeń, usunięcia skutków naruszeń oraz uzyskania stosownego odszkodowania lub zadośćuczynienia).

W zakresie prawa dóbr osobistych, renomy i nieuczciwej konkurencji oferujemy:

  • kompleksowe doradztwo – w zakresie zapobiegania nieuczciwym działaniom osób trzecich, jak również ocenę działań podejmowanych przez Klienta pod kątem zgodności ze standardami wynikającymi z przepisów;
  • przygotowywanie i ocenę projektów umów – pod kątem problemów wiążących się z dobrami osobistymi i nieuczciwą konkurencją;
  • negocjacje;
  • prowadzenie sporów sądowych dotyczących dóbr osobistych, ochrony renomy, zwalczania nieuczciwej konkurencji;
  • obsługę postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych wiążących się z ochroną danych osobowych;
  • obsługę postępowań karnych związanych z naruszeniem dóbr osobistych, ochroną renomy, zwalczania nieuczciwej konkurencji.